HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

يك گروه هشت نفری تكاور، به فرماندهی سروان هاشمی، مأموريت می يابند تا با نفوذ به منطقه تحت اشغال دشمن نقشه استحكامات و مناطق مين گذاری شده را تهيه كنند. پس از انجام مأموريتشان همه افراد به جز فرمانده گروه در درگيری با دشمن كشته می شوند و فرمانده كه جنازه يكی از همرزمانش را به دوش می كشد با نقشه ها به سوی پايگاه نيروهای خودی به راه می افتد.

چند رسانه ای